22 marca 2023

Zarządzenie Nr 28/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U.  z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W regulaminie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku[1] wprowadza się następujące zmiany:

 1.  w § 11:
  1. uchyla się ust. 5,
  2. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   „6. W Delegaturze w Suwałkach oraz w Delegaturze w Łomży zatrudnia się pracowników na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych oraz stanowiskach urzędniczych niewymagających kwalifikacji pedagogicznych.”;
 2. w § 15 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
  „16) sporządzenie planów kontroli wewnętrznych i planów pracy na dany rok oraz sprawozdań z ich realizacji;”;
 3. w § 16 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „9)  udział w komisjach egzaminacyjnych oraz kwalifikacyjnych dla nauczycieli, zgodnie z zakresem działania Wydziału, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;”;
 4. w § 17 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
  „12)  udział w komisjach egzaminacyjnych oraz kwalifikacyjnych dla nauczycieli, zgodnie z zakresem działania Wydziału, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;”;
 5. w § 19 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) udział w komisjach egzaminacyjnych oraz kwalifikacyjnych dla nauczycieli, zgodnie z zakresem działania Delegatury, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;”;
 6. w § 20 w ust. 1:
  1. uchyla się pkt 17,
  2. pkt 43 otrzymuje brzmienie:
   „43) wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organu prowadzącego szkołę w sprawach dotyczących nadania oraz odmowy nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;”,
  3. pkt 44 otrzymuje brzmienie:
   „44) nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 2 i 7b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela;”;

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Podlaskiego.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku i nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr  62/2021 z dnia 22 września 2021 r

Załączniki