13 marca 2019

Zarządzenie nr 28/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Joanna Kłosowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku
2. Wojciech Kaczorowski Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
3. Aneta Wilczewska Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.