28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 28/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 r

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół  Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.1889) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)Bożena Dzitkowska – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty, przewodnicząca Komisji,

2)Elżbieta Kamińska  – dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych, członek Komisji,

3)Jolanta Jurgiel          – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,

4)Monika Rękawek    – główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,

5)Bożena Biełous        – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

6)Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 6 marca 2018 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 6 marca 2018 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
    i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatury do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.