13 marca 2019

Zarządzenie nr 27/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Ewa Jancewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku
w Białymstoku
2. Bożena Stocka Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.