1 marca 2018

Zarządzenie Nr 27 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. rozdz. IV pkt. 2  Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 3. pkt. 6 porozumienia zawartego 28.11.2017r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w roku szkolnym 2017/2018 w/w olimpiady.

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję okręgową komisję Olimpiady w składzie:

 • Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Lesław Szulżuk, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Józef Waczyński, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
 • Waldemar Wilczewski, członek – pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

 §2.

Miejsce przeprowadzenia olimpiady – Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28.

§3.

Olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie pkt.8, rozdz.VI ww. regulaminu w dniu 8 marca 2018r. w następującym czasie:

 • Część pisemna w godz. 11.00 – 13.00;
 • Część ustna w godz. 13.00- 15.00

§4.

Komisja okręgowa zakwalifikuje do I części zawodów centralnych (finałowych) wszystkich uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów z części pisemnej i ustnej.

§5.

Nagrody:

 • Wyróżnienie nagrodą rzeczową uczestników, którzy zajęli I- III miejsce.
 • Wyróżnienie dyplomem uczestników, którzy zajęli I-V miejsce.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.