3 marca 2023

Zarządzenie Nr 26/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w składzie:

przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

  1. Tamara Mięgoć, IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
  2. Julita Suszcz-Ławreniuk, VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w  Białymstoku.

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023.