7 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 25/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka
  – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Witold Gronostajski
  – dyrektor Delegatury w Łomży, członek Komisji,
 3. Wioletta Kowieska
  – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Bożena Biełous
  – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski
  – główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, (w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydat złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z osobami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki lub kandydata.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.