8 marca 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie:

przewodniczący – Agnieszka Kuć, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Urszula Juszczuk Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia  w Białymstoku
2. Barbara Osipczuk

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki  w Białymstoku

3. Małgorzata Szpakowska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
4. Ewa Prokopowicz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta  w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.