30 marca 2022

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w składzie:

przewodniczący – Marzena Olędzka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1.      Tadeusz Andrzej Mosiek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
2.      Marzena Korolczuk, Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.