5 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  02 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 66/2017 roku Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  18 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do „Procedury określającej zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.