11 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 2/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/2017

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 09 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015r., poz. 1214) zarządza się, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 57/2016Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017, w związku z potrzebą uściślenia danych liczbowych, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w części IV załącznika pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.