24 marca 2021

Zarządzenie Nr 22 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w składzie:

 1. Zbigniew Szpakowicz, starszy specjalista – przewodniczący zespołu,
 2. Wioletta Kowieska, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – członek zespołu,
 3. Małgorzata Borkowska, starszy inspektor – członek zespołu.

§ 2.

W pracach zespołu będą uczestniczyć ponadto osoby wyznaczone przez przełożonych poszczególnych komórek organizacyjnych w toku dokonywanej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 3.

Koordynację prac zespołu oraz sporządzenie stosownej dokumentacji powierza się starszemu specjaliście – prowadzącemu sprawy BHP.

§ 4.

 1. Do zadań zespołu należy:
  1. opracowanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe,
  3. przygotowanie informacji dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 2. Zespół przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego okresowo, a w szczególności  wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje utraciły swą aktualność  oraz wykonuje ją  dla nowo utworzonego stanowiska pracy.

§ 5.

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, głównego księgowego oraz dyrektorów delegatur   do współdziałania z zespołem przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka