28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 21/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015r., poz. 1214) zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017, zmienionym Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 09 stycznia 2017 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 (pismo DKO-WNP.4092.58.2016.DB z dnia 24 stycznia 2017 r.), wprowadza się zmiany w planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

zalacznik-do-zarzadzenia-nr-21
Data: 2021-07-22, rozmiar: 208 KB