27 lutego 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz ponadwojewódzkich konkursów tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wykaz olimpiad tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 3 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych w latach szkolnych 2016/2017 – 2019/2020, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2020/2021 – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz zawodów wiedzy: olimpiad tematycznych, olimpiad interdyscyplinarnych i konkursów tematycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zawodów sportowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący załącznik nr 5 ust. 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący załącznik nr 5 ust. 2 do zarządzenia.

3. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym – stanowiący załącznik nr 5 ust. 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-02-27, rozmiar: 719 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-02-27, rozmiar: 668 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-02-27, rozmiar: 741 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-02-27, rozmiar: 738 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-02-27, rozmiar: 977 KB