9 lutego 2018

Zarządzenie nr 20/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

Na podstawie § 25 ust 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej” wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt I. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 października 1992 r – o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 678 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. – w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia ( Dz.U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).”,

2) w § 7 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 1 przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” .”

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania