28 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji
wojewódzkich konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w § 1 poz. 171 i 370 tabeli przyjmują brzmienie:

 Lp.  Nazwa konkursu  Numer rejonu  Funkcja  Imię i nazwisko
nauczyciela
 Szkoła
171 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA1 członek komisji Iwona  Tachmańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Niewodnicy Kościelnej
370 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 sekretarz Aneta Niemotko Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej
Polski w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.