15 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 92/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli”.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r. i nr 102/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.