27 lutego 2017

Zarządzenie Nr 19/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w  Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Izabela Sidor — Przewodniczący Komisji,
  2. Dorota Szymonowicz — Członek Komisji,
  3. Emilia Maria Łazarczyk — Członek Komisji,

§2

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja do dnia 28 lutego 2017 r. dokona spisu składników rzeczowych majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane do realizacji zadań lub nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, lub posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub całkowicie utraciły wartość użytkową, lub są technicznie przestarzałe.

3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz propozycję dotyczącą dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.