28 lutego 2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się wykaz ponadwojewódzkich konkursów tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

  1. Ustala się wykaz zawodów sportowych w dyscyplinach sportowych (indywidualnych i zespołowych) organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – stanowiący załącznik nr 4 ust. 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym – stanowiący załącznik nr 4 ust. 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki