16 marca 2022

Zarządzenie nr 19/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 18/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku  § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Wioletta Kowieska  – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Anna Sidorowicz – zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  3. Małgorzata Bazyluk  – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.