16 marca 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 13/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 pkt. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Elżbieta Mikulska – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.