20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) oraz § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

2. Procedury przewidziane dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP zawierające wykaz zadań w poszczególnych stopniach alarmowych określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzory informacji o wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2. 1. Informację o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku przekazują Dyrektorzy Wydziałów/Delegatur.

2. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, delegatur, osoby zajmujące samodzielne stanowiska oraz wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku do przestrzegania procedur realizacji przedsięwzięć oraz ścisłego wykonywania zadań w ramach poszczególnych stopni alarmowych/stopni alarmowych CRP.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kadr i Organizacji.

 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem następującym po dniu podpisania.