20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 3. Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Prawnym, członek Komisji,
 4. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki
  i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 24 lutego 2020 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 24 lutego 2020 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
  i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki lub kandydata.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.