6 lutego 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”  dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie rrozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie :

  1. Ewa Piotrowska-Lipska, wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku – przewodniczący komisji,
  2. Honorata Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku – członek komisji,
  3. Joanna Gołubkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach – członek komisji,
  4. Monika Mariola Kondracka, wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek komisji.

§2.

Do zadań Komisji należy:

  1. Weryfikacja wyników konkursu etapu szkolnego do dnia 13 lutego 2018 r.
  2. Ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego do dnia 15 lutego 2018 r.
  3. Zorganizowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie eliminacji konkursowych na etapie wojewódzkim w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12.00.
  4. Przyznanie tytułu laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego.
  5. Ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku wyników etapu wojewódzkiego do dnia 14 marca 2018 r.
  6. Przekazanie do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokołu z prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz danych uczniów wraz z pracami (z etapu szkolnego i wojewódzkiego) do dnia 23 marca 2018 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.