20 lutego 2017

Zarządzenie Nr 16/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania

Pana Jarosława Sylwestra Hołowni od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H.Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz 1538), w związku z §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016r., poz.2035) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pana Jarosława Sylwestra Hołowni od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce w następującym składzie:

  1. Bogumiła Koniuszewska – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
  2. Marek Andrzejewski – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
  3. Barbara Dubrówko – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
  4. Marcin Hościłowicz – członek zespołu – doradca metodyczny z zakresu języków obcych nowożytnych Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
  5. Beata Pietruszka– członek zespołu – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku, jako zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela§

§2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pana Jarosława Sylwestra Hołowni od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego w związku z §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.