3 marca 2021

Zarządzenie Nr 16/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265) w związku z  § 42 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję likwidacyjną zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w składzie:

  1. Anna Sidorowicz – zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji – przewodnicząca Komisji,
  2. Magdalena Kozłowska – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
  3. Andrzej Mackiewicz – starszy informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
  4. Franciszek Łopienski – konserwator w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
  5. Anna Gałażyn – inspektor w Delegaturze w Suwałkach – członek Komisji,
  6. Emilia Łazarczyk – inspektor w Delegaturze w Łomży – członek Komisji

– zwaną dalej ,,Komisją’’.

§ 2. Komisja dokona zniszczenia sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zaakceptowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004).

§  3. Z czynności zniszczenia Komisja sporządza protokół zawierający dane określone w § 42 ust. 5 ww. rozporządzenia, który przedstawi do zapoznania się Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Ustala się regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  5. Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność za terminową i prawidłową pracę Komisji.

§  6. Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr  16 /2021
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 3 marca 2021 r.

 

Regulamin pracy Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych  składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 1. Do właściwości Komisji należy dokonanie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Członkowie Komisji uczestniczą w jej pracach osobiście.

§ 3. Komisja w sprawach należących do jej właściwości może, za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty, korzystać z opinii ekspertów.

§ 4.  Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji w składzie co najmniej trzyosobowym, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego z wykazem sprzętu przeznaczonego do likwidacji, zaakceptowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 5. 1. Po dokonaniu likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Komisja sporządza  protokół, zawierający następujące dane:

  1. datę zniszczenia;
  2. nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  3. przyczynę zniszczenia;
  4. imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przedkładany jest do zapoznania się Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 6. Przewodniczący przekazuje protokół likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Dyrektorowi Wydziału Kadr i Organizacji  Kuratorium Oświaty w Białymstoku.