20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 16/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

  1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. Bożena Obuchowska – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  3. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  4. Krzysztof Sochoń – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  5. Witold Gronostajski – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  6. Bogumiła Kierznowska – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  7. Beata Wielgat – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  8. Adam Barański – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§ 3

Komisja opiniuje wnioski osób przedstawionych do odznaczeń zgodnie z Procedurą opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.