31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół  Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.1889) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1) Bożena Dzitkowska – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty, przewodnicząca Komisji,

2) Elżbieta Kamińska – dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych, członek Komisji,

3) Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,

4) Monika Rękawek – główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji.

5) Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 7 lutego 2018 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatury do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.