9 marca 2022

Zarządzenie NR 15/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 9 marca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

  • Barbara Buraczewska – przewodnicząca komisji, Wicekurator Oświaty,
  • Wioletta Kowieska – członek komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
  • Monika Rękawek – członek komisji, Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej,
  • Małgorzata Bazyluk – członek komisji, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji.

§ 2. 1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2.Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.