13 lutego 2020

Zarządzenie Nr 15/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 42 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) zarządza się, co następuje:

§ 1.Powołuje się Komisję likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w składzie:
1. Anna Sidorowicz – przewodnicząca Komisji,
2. Małgorzata Borkowska – członek Komisji,
3. Andrzej Mackiewicz – członek Komisji,
4. Franciszek Łopienski – członek Komisji,
5. Edyta Budzińska – członek Komisji,
6. Emilia Łazarczyk – członek Komisji.

§ 2. Komisja dokona zniszczenia sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję do oceny przydatności rzeczowego majątku ruchomego, zaakceptowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004).

§ 3. Z czynności zniszczenia Komisja sporządza protokół zawierający dane określone w § 42 ust. 5 ww. rozporządzenia, który przedstawi do zapoznania się Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Ustala się regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 6. Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność za terminową i prawidłową pracę Komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Regulamin pracy Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Regulamin pracy Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Data: 2020-02-13, rozmiar: 573 KB