12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 14/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w następującym składzie:
1) Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
2) Anna Sidorowicz – zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
3) Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:
1) dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
2) przeprowadzenie w dniu 13 lutego 2020 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką.

 

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.