22 lutego 2019

Zarządzenie nr 14/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

Na podstawie porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim ustalam, co następuje:

§1.

Powołuję Zespół do wyłonienia kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, zwany dalej zespołem, w następującym składzie:

  1. Anna Sidorowicz – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodnicząca zespołu;
  2. Małgorzata Borkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
  3. Andrzej Korolczuk  – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
  4. Agnieszka Zielenkiewicz – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;
  5. Paweł Garley – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego;
  6. Elżbieta Carewicz – przedstawiciel Okręgu Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§2.

1 Do zadań zespołu należy :

  1. wyłonienie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim spośród nadesłanych wniosków;
  2. sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu;
  3. przedstawienie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty wytypowanych kandydatów celem podjęcia decyzji o powołaniu na członków Komisji  Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

§3.

Członkowie zespołu zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w związku z pracą zespołu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.