15 lutego 2017

Zarządzenie Nr 14 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w  Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((Dz.U.z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku (nr ogłoszenia: 7143 z 6 stycznia 2017 r.) w następującym składzie:

 1. Jadwiga Mariola Szczypiń
  Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Witold Gronostajski
  dyrektor Delegatury w Łomży, członek Komisji,
 3. Jolanta Jurgiel
  dyrektor Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji,
 4. Bożena Biełous
  starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski
  główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§2

Do zadań Komisji należy:

 • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki
  i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 • przeprowadzenie w dniu 23 lutego 2017 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
  i dokonanie jego sprawdzenia,
 • przeprowadzenie w dniu 23 lutego 2017 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
  i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę lub kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.