2 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 133/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 110/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych pełni Pani Anna Dziewiątkowska – referent w Wydziale Kadr i Organizacji”;

2) Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.