16 lutego 2017

Zarządzenie Nr 13/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, zmienionego Zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 2. Anna Sidorowicz – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 3. Jolanta Wróblewska – Chorzewska – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 4. Ewa Markowska – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Witold Gronostajski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 6. Bogusława Kierznowska- członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 7. Alina Pytel – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 8. Beata Oniśko – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 9. Urszula Kurzątkowska – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 10. Krystyna Wydrycka – członek, przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”,
 11. Tomasz Janczyło – członek, przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty.

§2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§3

Komisja opiniuje wnioski osób przedstawionych do odznaczeń zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.