2 stycznia 2019

Zarządzenie nr 131/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 111/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w rozdziale I w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.poz. 967 z późn. zm.).”

  1. w rozdziale III w pkt 9 w ppkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego”;

b) uchyla się lit. c.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.