31 grudnia 2018

Zarządzenie NR 130/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z  2018  r.,  poz. 395 z późn. zm.) zarządza się.

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 31 grudnia 2018 r.

§  2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:

  1. Małgorzata Borkowska  – Przewodnicząca Komisji,
  2. Alicja Barbara Kostro – Członek Komisji,
  3. Paweł Szeligowski  – Członek Komisji.

 § 4

Osoby powołane do Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 5

Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.