4 lutego 2020

Zarządzenie Nr 13/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1

W Zarządzeniu Nr 11/2020 z dnia  30 stycznia  2020 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje:”;

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Małgorzata Borkowska – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji (przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy)”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.