29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 125/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku powołuje się zespół do spraw Biuletynu Informacji Publicznej, zwany dalej zespołem ds. BIP.

§ 2

W skład zespołu ds. BIP wchodzą:

  1. Grzegorz Jaworowski – administrator BIP;
  2. Paweł Szeligowski – publikator.

§ 3

1. Zadaniem członków zespołu ds. BIP jest udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

2. Zasady, sposób publikowania danych oraz zadania członków zespołu ds. BIP określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 79/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

Regulamin BIP
Data: 2017-12-29, rozmiar: 45 KB