20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 124/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty akredytacyjnej na 2019 rok w kwocie 1 036 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Opłata akredytacyjna corocznie jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonym w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. wyniósł 102 %.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.