27 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 123/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu Ministra Edukacji Narodowej „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Regulaminu Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje:

§  1.

Powołuje się Komisję Konkursową, której celem jest organizacja i wyłonienie laureata Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR” w następującym składzie:

  1. Krzysztof Sochoń – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. Jolanta Wróblewska-Chorzewska – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  3. Barbara Gradkowska – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§  2.

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.