7 lutego 2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drogą spisu z natury Delegatura w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w Delegaturze w Suwałkach  Kuratorium Oświaty w Białymstoku powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

  1. Edyta Budzińska – inspektor w Delegaturze Suwałki  – przewodnicząca Komisji,
  2. Bożena Biełous  – starszy inspektor  w Wydziale Organizacyjnym – członek komisji,
  3. Joanna Strankowska – inspektor  w Wydziale Rozwoju Edukacji – członek komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych  w Wydziale  Organizacyjnym – członek komisji.

§ 2

1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników obrotowych, środków trwałych – drogą spisu z natury.

2.Inwentaryzacja drogą spisu z natury obejmuje również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.

3.Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

§ 3

Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień  31.01.2017 r.

§ 4

Spis z natury przeprowadza się w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 5

Inwentaryzację należy przeprowadzić  w dniu  08.02.2017 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.