27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 120/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248, z późn. zm.), w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty akredytacyjnej na 2018 rok w kwocie 1 016 zł (słownie: jeden tysiąc szesnaście złotych), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

 

Numer konta: NBP O/O Białystok

22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Opłata akredytacyjna corocznie jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonym w ustawie budżetowej – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2018 wynosi 102,3%.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.