15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 117/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 60/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części IV załącznika pkt 1 ppkt 3 i pkt 2 ppkt 2, 4 lit. a otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki