12 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 117/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie organizacji etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz  etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….” w roku szkolnym 2018/2019.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. porozumienia zawartego  pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji ww. konkursu w roku szkolnym 2018/2019;
 3. porozumienia zawartego 27.09.2017r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji ww. olimpiady.
 4. § 4,5, 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 2, § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 5. rozdz. VI pkt. 7 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Rejonowe Komisje Konkursowe

1.1. w rejonie białostockim w składzie:

 • Lesław Szulżuk, przewodniczący komisji – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Paweł Truszkowski, członek – pracownik Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku;
 • Mateusz Ostrowski, członek – pracownik 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku;
 • Grażyna Rogowska – emerytowana nauczycielka historii.

1.2. w rejonie suwalskim w składzie:

 • Beata, Teresa Lichacz, przewodnicząca komisji – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach;
 • Wiesław Jerulank, członek – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie;
 • Marta Sobuniewska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

1.3. w rejonie łomżyńskim w składzie:

 • Edyta Zielińska, przewodnicząca komisji – nauczycielka historii w Zespole Szkół Katolickich w Łomży;
 • Jadwiga Tomaszewska, członek – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży;
 • Adam Chojnowski, członek – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łomży;
 • Joanna Wysocka, członek – nauczycielka historii w Szkole PodstawowejNr 1  w Łomży.

§ 2. Powołuję międzyszkolne komisje Olimpiady:

2.1. w rejonie białostockim w składzie:

 • Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Lesław Szulżuk, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Piotr Jelski, członek – nauczyciel historii w Zespole szkół Mechanicznych w Białymstoku;
 • Piotr Białokozowicz, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
 • Waldemar Tyszczuk, członek – pracownik Oddziału IPN w Białymstoku.

2.2. w rejonie łomżyńskim w składzie:

 • Edyta Zielińska, przewodnicząca – nauczycielka historii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
 • Adam Chojnowski, członek – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
 • Alicja Czarnocka, członek – nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

2.3. w rejonie suwalskim w składzie:

 • Beata Teresa Lichacz, przewodnicząca komisji – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach;
 • Ewa Małgorzata Matysiak, członek – nauczycielka historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.

§ 3. Miejsce przeprowadzenia konkursu i olimpiady:

3.1.rejon białostocki – Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28;

3.2. rejon suwalski – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51;

3.3 rejon łomżyński – Zespół Szkół Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12.

§ 4. Konkurs i Olimpiada zostaną przeprowadzone w dniu 13 grudnia 2018r. w godz. 11.00 – 13.00.

§ 5. Komisje dokonają ostatecznej oceny wyników egzaminu i zakwalifikują:

 1. w konkursie do etapu wojewódzkiego, spośród uczniów, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów;
 2. w olimpiadzie do etapu okręgowego, pięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.

§ 6. Nagrody:

 1. Wyróżnienie dyplomem pięciu pierwszych uczestników w każdej z kategorii szkół.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.