14 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 114 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 roku

z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 10 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządza się co następuje:

§ 1. 

 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku powołuje się Zespół koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem, przedstawianie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień, a także wspieranie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:
  • Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji;
  • Halina Popławska – Główny Księgowy;
  • Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów;
  • Elżbieta Kamińska – dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych;
  • Anna Topór – dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego;
  • Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży;
  • Anna Urban – dyrektor Delegatury w Suwałkach.
 1. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w jego skład, o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym w szczególności kluczowych procedur dotyczących organizacji i finansów jednostki, pod względem realizacji celów kontroli zarządczej,
 • monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
 • monitorowanie skuteczności systemu kontroli zarządczej,
 • podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju systemu kontroli zarządczej,
 • przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład systemu kontroli zarządczej,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

 § 4.

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku są zobowiązani do:

 • wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3,
 • terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej do wykonywania zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 75/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej.

§ 6.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.