11 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 111 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ) zarządza się, co następuje:

§ 1 W zarządzeniu nr 106/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Kuratorium Oświaty  w Białymstoku, zmienionym zarządzeniem Nr 73/12 z dnia 22 października 2012 roku, zarządzeniem 41/2014 z dnia 23 marca 2014 roku, zarządzeniem nr 85/2014 z dnia 15 września 2014 roku, zarządzeniem nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku oraz zarządzeniem nr 79/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie :
    „Instrukcję udostępnia się do wglądu w pokoju nr 202 Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.
  2. W „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”  w  Rozdziale II:
    a) pkt 2 ppkt 2-4 otrzymuje brzmienie:

2) parter (poz. + 0,11 m) zawiera część ogólnodostępną z salą konferencyjną zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz pomieszczenia biurowe, pomieszczenia  do przechowywania dokumentów i sanitariat, parter jest dostępny dla interesantów, na parterze pracuje 11 osób,
3) I piętro zawiera sekretariat i pokoje kierownictwa, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia do przechowywania dokumentów i sanitariat, piętro to jest dostępne dla interesantów, na I piętrze pracuje 21 osób,
4) II piętro zawiera pomieszczenia biurowe, pomieszczenia do przechowywania dokumentów i sanitariat, piętro to jest dostępne dla interesantów, na II piętrze pracuje 23 osoby”;

  1. załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.