4 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 110/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegaturach w Łomży i Suwałkach

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(t. j.  Dz .U.  z 2018, poz. 395 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku powołuje się komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe w Delegaturach w Łomży i Suwałkach  w następującym składzie:

Komisja inwentaryzacyjna

 1. Bożena Bućko – starszy inspektor- Wydział Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów – przewodnicząca komisji
 2. Jolanta Broda – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego- członek komisji
 3. Gerard Wierzbicki- rzemieślnik specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji– członek komisji
 4. Paweł Szeligowski – starszy informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji-członek komisji

Łomża

 1. Emilia Łazarczyk
 2. Wojciech Roman Kowalik
 3. Izabella Zapert

Suwałki       

 1. Edyta Budzińska
 2. Elżbieta Słowikowska
 3. Irena Schabieńska

§ 2

Osoby powołane do komisji i zespołów spisowych zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

 1. Zadaniem Komisji i zespołów spisowych jest przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych- drogą spisu z natury
 2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury obejmuje również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.
 3. Zespoły spisowe arkusze spisu z natury przekażą przewodniczącemu Komisji inwentaryzacyjnej.
 4. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

§ 4

Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 listopada 2018 roku.

§ 5

Spis z natury przeprowadza się w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 6

Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od  03 grudnia 2018 roku do 17 grudnia 2018 roku

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania