17 lutego 2023

Zarządzenie nr 11/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 lutego 2023 r.w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, zmienionego Zarządzeniem nr 84/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 grudnia 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

  1. Barbara Buraczewska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. Bożena Obuchowska – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  3. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  4. Krzysztof Sochoń – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  5. Witold Gronostajski – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  6. Agnieszka Rzeszewska – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność
  7. Iwona Kozłowska – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  8. Paweł Garley – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§ 3

Komisja opiniuje wnioski osób przedstawionych do odznaczeń zgodnie z Procedurą opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.