9 lutego 2021

Zarządzenie nr 11/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08-02-2021

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 6/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych”,

2)   w § 2 pkt 2 i 3 wyrazy „5 lutego 2021 r.” zastępuje się wyrazami „10 lutego 2021 r.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.